KALKULATOR.PL - Wyszukaj i porównaj oferty produktów finansowych

Twoje kryteria wyboru: Fundusze inwestycyjne, kwota: 20 000 PLN, stopa zwrotu: 1 miesiąc, rodzaj: Fundusze akcyjne, waluta: PLN, EUR, USD
SKARBIEC-TOP Funduszy Zagranicznych FIO (USD)
Ocena Klientów: +++++-
Szczegóły produktu Komentarze
Kategoria funduszu Fundusze akcyjne 
Zarządzający Olaf Pietrzak 
Agent transferowy ProService Agent Transferowy 
Data wyceny 2001-02-26 
Wartość jednostki  
Waluta wyceny PLN 
Stopa zwrotu  
Stopa zwrotu PLN  
Wskaźnik ryzyka  
Minimalna pierwsza wpłata 1 000,00 USD 
Minimalne kolejna wpłata 1 000,00 USD 
Polityka inwestycyjna  

Zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną, zgromadzone przez Fundusz aktywa są lokowane przede wszystkim w tytuły uczestnictwa oferowanych w Polsce zagranicznych funduszy inwestycyjnych akcyjnych. Dokonując wyboru zagranicznych funduszy inwestycyjnych, Fundusz uwzględnia najbardziej dynamicznie rozwijające się rejony geograficzne i sektory gospodarki światowej, a także ocenę firm zarządzających i wyniki funduszy zagranicznych działających na wybranych rynkach. W ten sposób Fundusz efektywnie powinien czerpać korzyści ze wzrostu najdynamiczniejszych rynków zagranicznych. Przy ocenie firm zarządzających i funduszy zagranicznych brane są pod uwagę zarówno ich doświadczenie i filozofia inwestycyjna, jak i długo- i krótkoterminowe wyniki zarządzania w odniesieniu do firm o porównywalnym profilu inwestycyjnym. Część aktywów Funduszu może być dodatkowo lokowana w jednostki uczestnictwa innych akcyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w Polsce, jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych oraz, w niewielkim zakresie, bezpośrednio w akcje i papiery o charakterze dłużnym.

Zasięg geograficzny  
Benchmark 10% 52-tygodniowe bony skarbowe + 90% WIG, pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem. 
Dla kogo przeznaczony jest fundusz? Fundusz skierowany jest do Inwestorów: - poszukujących alternatywy do samodzielnego i bezpośredniego inwestowania w fundusze inwestycyjne akcyjne (przede wszystkim zagraniczne) lub akcje; - zainteresowanych długoterminową inwestycją (z uwagi na wysoką zmienność wartości jednostek uczestnictwa funduszu -- zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to 2-3 lata); - oczekujących w dłuższym okresie wysokiego zysku z inwestycji, jednakże akceptujących znaczne ryzyko inwestycyjne ze względu na wysoką zmienność wartości jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych, wynikającą z częstych wahań cen kursów akcji na giełdzie. 
Opłata za zarządzanie max. 2,50% 
Informacje wygenerowane przez porównywarke finansowa nie stanowia oferty zawarcia umowy kredytu lub pozyczki. Spólka nie wyklucza mozliwosci wystepowania w ofercie produktowej poszczególnych banków innych niz uwzglednione w porównywarce finansowej warunków, w tym bardziej preferencyjnych.

Rynek produktów finansowych jest bardzo złożony. Każdy bank uważa, że oferuje najlepsze (w ich rozumieniu) kredyty hipoteczne, konta bankowe, lokaty bankowe, karty kredytowe, kredyty gotówkowe, czy kredyty samochodowe. Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, czy innymi produktami, dzięki którym możemy lokować swoje oszczędności. Jak w takim gąszczu ofert wybrać te najlepsze? Czy najlepszy kredyt hipoteczny, to ten najtańszy? Co jeszcze wziąć pod uwagę wybierając kredyt na mieszkanie (choćby w Programie Rodzina na swoim)? Ile można zyskać lub stracić zakładając lokaty bankowe? Jaką jest moja zdolność kredytowa? Odpowiedzi na te pytania nie są łatwe. Porównanie wszystkich produktów bankowych, czy finansowych nie jest proste. Nawet jeśli spróbujesz odwiedzić oddziały, czy nawet strony internetowe wszystkich banków, to po kilku z nich będziesz już zmęczony. Zebranie informacji o tysiącu produktów bankowych, sprowadzenie ich do jednego mianownika i porównanie jest zajęciem żmudnym. Porównywarka finansowa zrobi to za Ciebie.